T6. Th7 1st, 2022

Kinh Vô Lượng Thọ 2020- Lưu Tố Vân

Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Lần 2 Năm 2020 – Cô Lưu Tố Vân

Tập (YouTube)Xem Video +
Văn bản
Âm thanhWordPdf
01Tập 1mp3docpdf
02Tập 2mp3docpdf
03Tập 3mp3docpdf
04Tập 4mp3docpdf
05Tập 5mp3docpdf
06Tập 6mp3docpdf
07Tập 7mp3docpdf
08Tập 8mp3docpdf
09Tập 9mp3docpdf
10Tập 10mp3docpdf
11Tập 11mp3docpdf
12Tập 12mp3docpdf
13Tập 13mp3docpdf
14Tập 14mp3docpdf
15Tập 15mp3docpdf
16Tập 16mp3docpdf
17Tập 17mp3docpdf
18Tập 18mp3docpdf
19Tập 19mp3docpdf
20Tập 20mp3docpdf
21Tập 21mp3docpdf
22Tập 22mp3docpdf
23Tập 23mp3docpdf
24Tập 24mp3docpdf
25Tập 25mp3docpdf
26Tập 26mp3docpdf
27Tập 27mp3docpdf
28Tập 28mp3docpdf
29Tập 29mp3docpdf
30Tập 30mp3docpdf
31Tập 31mp3docpdf
32Tập 32mp3docpdf
33Tập 33mp3docpdf
34Tập 34mp3docpdf
35Tập 35mp3docpdf
36Tập 36mp3docpdf
37Tập 37mp3docpdf
38Tập 38mp3docpdf
39Tập 39mp3docpdf
40Tập 40mp3docpdf
41Tập 41mp3docpdf
42Tập 42mp3docpdf
43Tập 43mp3docpdf
44Tập 44mp3docpdf
45Tập 45mp3docpdf
46Tập 46mp3docpdf
47Tập 47mp3docpdf
48Tập 48mp3docpdf
49Tập 49mp3docpdf
50Tập 50mp3docpdf
51 mp3  
52 mp3  
53 mp3  
54 mp3  
55 mp3  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Bộ này do Ban Biên Dịch Pháp Âm Tuyên Lưu Phiên dịch (Bên nhóm thầy Thích Thiện Trang không dịch bộ này ạ)