Ấn tống máy nghe pháp

Nam Mô A Mi Đà Phật
Đây là trang công khai sử dụng tiền  ấn tống máy nghe pháp
(Cập nhật 17/11/2020)
Đã ấn tống tổng chung
Đợt 1 (26/12/2019) số lượng giá tiền (ngàn đồng)
Máy lớn 65 118 7670
máy nhỏ 34 185 6290
Thẻ nhớ 16G tốt 99 60 5940
Tiền gửi 1324
Tổng 21224
21224
Đợt 2(13/01/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 44 115 5060
máy nhỏ 48 180 8640
Thẻ nhớ 16G tốt 92 60 5520
Tiền gửi 1862
Tổng 21082
42306
Đợt 3(18/02/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 84 118 9912
máy nhỏ 65 185 12025
thẻ nhớ 16G tốt 117 60 7020
Cô Hang NamoAmitaba Nguyen ủng hộ 32 thẻ nhớ
tiền gửi 2855
tổng 31812
74118
Đợt 4(4/04/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 12 118 1416
máy nhỏ 7 185 1295
thẻ nhớ 16G tốt 19 65 1235
tiền gửi 435
tổng 4381
78499
Đợt 5(15/04/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 55 118 6490
máy nhỏ 37 185 6845
thẻ nhớ 16G tốt 95 65 6175
tiền gửi 1607
tổng 21117
99616
Đợt 6(8/05/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 14 118 1652
máy nhỏ 5 185 925
thẻ nhớ 16G tốt 19 65 1235
tiền gửi 169
tổng 3981
103597
Đợt 7(26/05/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 43 118 5074
máy nhỏ 12 185 2220
thẻ nhớ 16G tốt 58 65 3770
tiền gửi 948
tổng 12012
115609
Đợt 8(27/05/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 27 118 3186
máy nhỏ 17 185 3145
thẻ nhớ 16G tốt 44 65 2860
tiền gửi 990
tổng 10181
125790
Đợt 9(5/06/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 4 118 472
máy nhỏ 3 185 555
thẻ nhớ 16G tốt 8 65 520
tiền gửi 305
tổng 1852
127642
Đợt 10(14/07/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 46 118 5428
máy nhỏ 79 185 14615
thẻ nhớ 16G tốt 125 58 7250
tiền gửi 2435
tổng 29728
tổng ấn tống đến đợt này 157370
Đợt 11 (9/9/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 38 115 4370
máy nhỏ 30 185 5550
thẻ nhớ 16G tốt 73 58 4234
tiền gửi 1390
tổng 15544
tổng ấn tống đến đợt này 172914
Đợt 12 (23/10/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 50 117 5850
máy nhỏ 14 182 2548
thẻ nhớ 16G tốt 65 58 3770
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 12168
tổng ấn tống đến đợt này 185082
Đợt 13 (04-05/11/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 62 117 7254
máy nhỏ 28 178 4984
thẻ nhớ 16G tốt 90 57 5130
tiền gửi (Thầy Thiện Trang phát tâm trả)
tổng 17368
tổng ấn tống đến đợt này 202450
Đợt 14 (10+12+13/11/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 123 112 13776
máy nhỏ 80 170 13600
thẻ nhớ 16G tốt 203 58 11774
tiền gửi (cô Huyền phát tâm trả)
tổng 39150
tổng ấn tống đến đợt này 241600

 

Đợt 15 (16/11/2020) gửi chú Nguyen Van Cường BL số lượng giá tiền
Máy lớn 0 112 0
máy nhỏ 100 170 17000
thẻ nhớ 16G tốt 100 58 5800
tiền gửi (Thầy Thiện Trang phát tâm trả)
tổng 22800
tổng ấn tống đến đợt này 264400

 

 Thống kê tiền ủng hộ
lần 1 Dieu Am Quang Hoang: 5 triệu 5000
Hang Le: 10 triệu 10000
Huyen Nguyen: 15 triệu 15000
Thoa Phạm: 4 triệu 4000
Thường Bất Khinh: 200k 200
Không Biết ai:  1 triệu 1000
Thầy Thiện Trí: 500 EUR 13000
Yan Vũ : 2 triệu 2000
Kim Hồng: 500k 500
Nguyễn Thị Thảo: 500k 500
Bella Nguyen 500k 500
Nguyễn Mến 500 USD 11500
Tổng 63200
lần 2 Nguyễn Phương Loan 500k 500
Dương Ba Ngoat 1 triệu 1000
Thường Bất Khinh: 200k 200
Tây Phương Đường Về: 1 triệu 1000
Lê Phương: 5 triệu 5000
Trần Minh Trang: 3 Triệu 3000
Bella Nguyen 300k 300
Tổng 11000 74200
Quảng Linh 1 triệu 1000
lần 3 Lê An Tư: 500k 500
HNAMN..:7 triệu 681 k 7681
Thầy Minh Chỉ 1 triệu 1000
Pham Thi Hoang Anh 200k 200
Gia đình Tạ Thùy Linh: 1 triệu 1000
Huyen Nguyen 10 triệu 10000
tổng 21381 95581
Lần 4 không biết ai gửi 1 triệu 1000
tổng 1000 96581
lần 5 HN(ẩn tên) 1300
Vạn Phi 500
An Bình 500
Không biết ai gửi 300
tổng 2600 99181
Lần 6 Phạm Thị Hoang anh 300
Cô Hồng (Mẹ QH) 40000
Không biết ai gửi 400
Bella Nguyen 500
Bạn Doan + Hiệu TNK26 1000
cô: Vân Hương + Kiều Thanh 20000
Mit Thanh 2000
Cô Thu (Úc) 1500
Nhung Luxy 3000
Cô H Thủy 500
C phan anh phu… 1000
Trần Đức Hậu 400
Tổng 70600 169781
lần 7 08/06/2020 Thi Hang To (Namo Amitabha) 4580 (200 USD)
06/09/2020 Bạn cô Huyền bên Úc 1500
06/10/2020 cô: Vân Hương + Kiều Thanh 20000
16/6/2020 GD Nguyen Van Cuong 15000
17/6/2020 Van Chung Bui 19500
17/6/2020 ??? 500
26/6/2020 Le Pham 5236
07/01/2020 Đoàn Thị Hường 1000
07/06/2020 Đinh Thu Hang 500
07/06/2020 Tạ Thùy Linh 1500
07/12/2020 ???? 500
13/7/2020 To Thi Thuy 800
tổng 70616 240397
Tổng trước giờ
Lần 8
16/7/2020 cô Thu bạn cô Huyền bên Úc 2000
08/01/2020 Hang NamoAmitabha Nguyen 4600
08/09/2020 ????? 200
25/8/2020 Phạm Thị Hoang anh 200
25/8/2020 Pt Ẩn Danh 100
26/8/2020 Mẹ chú Điền Dũng Vương 1000
tổng 8100 248497
Tổng trước giờ
Lần 9
10/09/2020 Phạm Thị Hoang anh 250
21/09/2020 xin Ẩn tên 2000
24/09/2020 Pt Ha Noi 200
25/09/2020 từ Hoa Sa La (3 triệu chia 2 mục) 1500
01/10/2020 ???????? 500
Chú Diệu Âm Liên Hoàng 2000
14/10/2020 xin Ẩn tên Ba la mật 1000
29/10/2020 PHUNG THUY DAN 1000
29/10/2020 GĐ DA DN 5000
29/10/2020 Anh Năm 1000
30/10/2020 ???? 1000
01/11/2020 thầy Minh Chỉ 2000
03/11/2020 ??????? 400
04/11/2020 GĐ DA DN + CC 54000
06/11/2020 Diệu Âm 2000
13/11/2020 Cô Huyền 10000
14/11/2020 Cô Le Pham 3000
16/11/2020 Cụ Bồ Xuân Sắc (chia 2x 2 tr) 2000
tổng 88850 tổng ủng hộ trước giờ
337347
số dùng:
264400
Còn lại
72947