T6. Th7 1st, 2022

Nghe Audio trực tuyến Chia Sẻ: Kinh Vô Lượng Thọ Giản Chú Dị Giải

Nghe Audio trực tuyến Chia Sẻ:

Kinh Vô Lượng Thọ Giản Chú Dị Giải

Chú giải: Hòa thượng Lão Pháp sư Thích Tịnh Không

Chia sẻ: Thầy Thích Thiện Trang