T3. Th10 4th, 2022

Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu – Pháp sư Định Hoằng

Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu – Pháp sư Định Hoằng

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:

TựaXem video  + Văn bảnYoutubeÂm thanhWordPDF

Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu

Pháp sư Định Hoằng giảng

Tập 1Youtubemp3docpdf
Tập 2Youtubemp3docpdf
Tập 3Youtubemp3docpdf
Tập 4Youtubemp3docpdf
Tập 5Youtubemp3docpdf
Tập 6Youtubemp3docpdf
Tập 7Youtubemp3docpdf
Tập 8Youtubemp3docpdf
     
     
     
     
     
     

Mời quý vị xem loạt bài giảng về Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu của ngài Pháp sư Định Hoằng. Sự lợi ích và tầm quan trọng của giới luật chúng tôi tạm trích mấy đoạn trong bài giảng này ra như sau:

Câu nói “giới luật rất quan trọng” này, là câu chân truyền quan trọng nhất mà lão Hòa thượng nhận được khi theo Đại sư Chương Gia học Phật ba năm lúc còn trẻ.

Đại sư Ngẫu Ích đã nói: “Trì giới niệm Phật, vốn là một môn. Tịnh giới là nhân, Tịnh độ là quả”.

Trong Kinh Vô Lượng Thọ có văn tự rõ ràng, trong phẩm 25: Phẩm Chánh Nhân Vãng Sanh nói cho chúng ta biết làm sao mới có thể vãng sanh, đó là “phát bồ-đề tâm, trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm. Nhiêu ích hữu tình, sở tác thiện căn, tất thí dữ chi, linh đắc an lạc”…. Vì vậy phát tâm bồ-đề rồi thì phải tu hành, bắt đầu tu từ đâu? “Trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm”, bắt đầu từ trì giới.

Quán Kinh nói rằng: Nếu có thể trì Bát Quan Trai giới, cho đến xuất gia thọ giới Sa-di, giới Tỳ-kheo một ngày một đêm, người này vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tối thiểu là trung phẩm trung sanh. Đây là thuộc về nội dung của phước thứ hai. Vừa rồi chúng tôi nói, làm được phước thứ nhất rồi, chỉ là trung phẩm hạ sanh, cả đời làm được, quý vị không thọ giới, quý vị là trung phẩm hạ sanh; quý vị thọ Bát Quan Trai giới một ngày một đêm thì trung phẩm trung sanh.