T6. Th7 1st, 2022

Di Đà Thập Niệm Tất Sanh

Di Đà Thập Niệm Tất Sanh Nguyện Phát Ẩn – Pháp sư Định Hoằng