T6. Th7 1st, 2022

Đọc Kinh Vô Lượng Thọ – Âm Hán Việt

Đọc Kinh Vô Lượng Thọ – Âm Hán Việt

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Nguyên Hán Bản: Bồ-tát giới Vận Thành Hạ Liên Cư Hội Tập

Phiên dịch âm Hán Việt: Bồ-tát Tỳ-kheo giới Thích Thiện Trang

Giọng đọc: Hoa Sen Trắng

TT Phẩm YouTube MP3
Đọc toàn bộ Kinh YouTube Mp3
1 Phẩm 1 + 2 YouTube Mp3
2 Phẩm 3 + 4 + 5 YouTube Mp3
3 Phẩm 6 YouTube Mp3
4 Phẩm 7 + 8 + 9 + 10 YouTube Mp3
5 Phẩm 11 + 12 + 13 YouTube Mp3
6 Phẩm 14 + 15 +16 + 17 YouTube Mp3
7 Phẩm 18 + 19 + 20 YouTube Mp3
8 Phẩm 21 + 22+ 23+ 24+ 25 YouTube Mp3
9 Phẩm 26 YouTube Mp3
10 Phẩm 27 YouTube Mp3
11 Phẩm 28 YouTube Mp3
12 Phẩm 29 + 30 YouTube Mp3
13 Phẩm 31 +32 YouTube Mp3
14 Phẩm 33 + 34 YouTube Mp3
15 Phẩm 35 Youtube Mp3
16 Phẩm 36 Youtube Mp3
17 Phẩm 37 Youtube Mp3
18 Phẩm 38 Youtube Mp3
19 Phẩm 39 Youtube Mp3
20 Phẩm 40 Youtube Mp3
21 Phẩm 41 Youtube Mp3
22 Phẩm 42 Youtube Mp3
23 Phẩm 43+44+45 Youtube Mp3
24 Phẩm 46+47+48 Youtube Mp3