Trang chủ Hoà Thượng Tịnh KHông

Hoà Thượng Tịnh KHông

Tập 188-Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ

https://youtu.be/eil3N8S8nRQ   TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 188 Hòa thượng Tịnh Không...

Tập 187-Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ

https://youtu.be/pd_VNMCIcRA   TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 187 Hòa thượng Tịnh Không...

Tập 186-Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ

  https://youtu.be/AunAvjWgu8s TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 186 Hòa thượng Tịnh Không...

Tập 185-Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ

  https://youtu.be/xZ8mgmzMdis TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 185 Hòa thượng Tịnh Không...

Tập 184-Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ

https://youtu.be/vWoPI_Ss4qg TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 184 Hòa thượng Tịnh Không...

Tập 183 Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng...

https://youtu.be/SgYlq40H3mc TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 183 Hòa thượng Tịnh Không...

Tập 182 Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng...

https://youtu.be/f-W-7-FXEzY TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 182 Hòa thượng Tịnh Không...

Tập 181 Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6

https://youtu.be/enQ24MpiQzU TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 181 Hòa thượng Tịnh Không...

Tập 174 Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6

https://youtu.be/P2nd5KS7JtY TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 174 Hòa thượng Tịnh...

481 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Phẩm 43- Không Phải...

https://youtu.be/MxVs7LspUd4   TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 – 2017 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 43: PHI THỊ TIỂU THỪA Không Phải Là Tiểu thừa Tập 481 Hòa thượng...

Video mới