Trang chủ Hoà Thượng Tịnh KHông

Hoà Thượng Tịnh KHông

Tập 446 – Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 38 – Kinh Vô...

https://youtu.be/U90VMnqx_dw TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ (Giảng lần thứ tư) Tập 446 PHẨM BA MƯƠI TÁM: LỄ PHẬT HIỆN QUANG Hoà thượng Tịnh Không chủ giảng Giảng tại: Học...

Tập 489 – Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 45 – Kinh Vô...

https://youtu.be/P57dBBrTCvA TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 – 2017 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 45: ĐỘC LƯU THỬ KINH Riêng Lưu Lại Kinh Này Tập 489 Hòa thượng...

Tập 003 – Khoa Chú 2012 – Kinh Vô Lượng Thọ

https://youtu.be/3mCWksjjFz4 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (Giảng lần thứ 3) Tập 3 Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Ngày giảng 22/10/2012 Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục...

Tập 002 – Khoa Chú 2012 – Kinh Vô Lượng Thọ

https://youtu.be/3GkS4inJyrk?list=PL4n_iCZWkgV0Vvq2VkozWWw5MI9K8FbDB Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (Giảng lần thứ 2) Tập 2 Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Ngày giảng 22/10/2012 Địa điểm: Hiệp Hội Giáo...

Tập 001 – Khoa Chú 2012 – Kinh Vô Lượng Thọ

https://youtu.be/CIx5ZEKvrn0 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (Giảng lần thứ 2) Tập 1 Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Ngày giảng 21/10/2012 Địa điểm: Hiệp Hội Giáo...

Tập 339 – Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 26 – Kinh Vô...

https://youtu.be/1NgCIgn_nOE TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 26: LỄ CÚNG THÍNH PHÁP LỄ BÁI CÚNG DƯỜNG NGHE PHÁP Tập 339 Hòa thượng Tịnh...

Tập 194 – Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6 – Kinh Vô...

https://youtu.be/lhaInBbadM0 TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM THỨ 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 194 Hòa thượng Tịnh...

Tập 381-Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ

https://youtu.be/Jkp-tcEBjvo TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014-2017 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 32: THỌ LẠC VÔ CỰC: Thọ Mạng Và Niềm Vui Vô Cực Tập 381 Hòa thượng Tịnh...

Tập 195 – Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6 – Kinh Vô...

https://www.youtube.com/watch?v=elp9Y3X6quU TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM THỨ 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 195 Hòa thượng Tịnh...

Tập 482 -Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng...

https://youtu.be/C8y4JHMcDmI     TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 – 2017 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 44: THỌ BỒ ĐỀ KÝ (Thọ ký Bồ-Đề) Tập 482 Hòa thượng Tịnh Không...

Video mới