T3. Th10 4th, 2022

Hướng Dẫn Hành Trì

Thầy Thích Thiện Trang hướng dẫn, quý vị click vào link bên dưới ạ!

  1. Tu Online hàng tuần vào chủ nhật theo danh sách video này
  2. Hướng dẫn cách ngồi tọa thiền niệm Phật cho tăng sức khỏe, dễ vào định
  3. Hướng dẫn các cách Niệm Phật (chưa cập nhật)
  4. Hướng dẫn sử dụng chuông mõ (chưa cập nhật)
  5. Hướng dẫn đi kinh hành niệm Phật (chưa cập nhật)
  6. Hướng dẫn lạy Phật (chưa cập nhật)
  7. Hướng dẫn Chép Pháp vào thẻ nhớ đúng thứ tự