Khai Thị Tinh Yếu (trích đoạn)

 

“Phải buông xuống sự ưa thích, cũng phải buông xuống sự chán ghét”

Khai thị thứ 85 của Lão Hòa thượng Tịnh Không.

          Phàm là người niệm Phật không thể vãng sanh, không phải do niệm Phật không linh, vì niệm Phật thật sự linh, mà bởi chính quý vị còn có những điều chưa buông xuống, còn có lo lắng, còn có lưu luyến. Chỉ cần có một việc, như danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, có một việc không buông xuống, thì đời này quý vị không có phần đến Thế giới Cực Lạc, là vô cùng đáng tiếc!

         Phải buông xuống sự ưa thích, cũng phải buông xuống sự chán ghét. Bất kể là quý vị làm thế nào, chỉ cần có một điều như: mừng, giận, buồn, vui, mà quý vị chưa buông xuống, thì quý vị không đến Thế giới Cực Lạc được.

         Buông xuống bằng cách nào? Là không nên để ở trên tâm, không phải là nói: không để ở trên mặt sự, sự vẫn cứ làm, đặc biệt là sự việc phục vụ vì đại chúng, sự việc vì lợi ích của chúng sanh, thì chúng ta nên làm nhiều, phải thật làm, nhưng không để ở trên tâm. Khi sự việc làm xong rồi, bất kể là tốt hay xấu, đều không để ở trên tâm, đó gọi là buông xuống, điều này quan trọng hơn tất cả.

         Trong tâm chỉ để A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra, điều gì cũng không cần, đó gọi là chân tu hành, đó gọi là thật có đạo. Buông xuống lúc nào? Buông xuống liền lập tức. Căn bản là không để ở trên tâm, thì mới có điều kiện cảm ứng với A Di Đà Phật. Vì bên của Phật thì thông rồi, không có chướng ngại, còn chướng ngại là do chính mình, không thể không biết điều này.

         Cho nên ý niệm tốt nhất của chúng ta là A Di Đà Phật, không có ý niệm nào tốt hơn nữa. Ở thế gian này, bất luận là nhiệm vụ hay là sự việc gì, hãy để nó đi đi, không nên rước lấy nó nữa, rước lấy nó thì lại đoạn mất cơ hội này rồi. Đó gọi là thật buông xuống. Nhà Phật nói: tín, giải, hành, chứng. Có tín, cũng có giải, hành chính là triệt để buông xuống, không so đo tính toán với bất kỳ người nào, càng không nên so đo tính toán với chính mình.

         Việc tốt, hay việc xấu, hãy để nó đi đi, rồi sẽ qua thôi. Một giây thì trôi qua, một niệm thì trôi qua, hãy để nó đi đi, không nên cứ suy nghĩ, dù tốt, hay không tốt cũng không nên suy nghĩ, tốt cũng là không, xấu cũng là không, quý vị suy nghĩ để làm gì? Đem ý niệm này nghĩ nhớ đến A Di Đà Phật, vậy thì đúng rồi. Hy vọng câu A Di Đà Phật này không gián đoạn trong sáu thời, thì chúng ta nhất định có phần vãng sanh.

 Kính trích từ: Khai Thị Sau Bữa Ăn ngày 3/3/2019 tại Tịnh Tông Học Viện Australia của Lão Hòa thượng Tịnh Không.  

Chuyển ngữ: Thích Thiện Trang.

Nam Mô A Di Đà Phật

( Hết khai thị)

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh
Đều sanh nước Cực Lạc
Chóng viên thành Phật quả
Rộng độ khắp chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật.