T3. Th10 4th, 2022

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (lần 3)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 13) (giảng Khoa Chú lần 3 tổng cộng: 648 tập)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:

Nhấn vào đây để chuyển sang trang download đầy đủ tất cả

Trang down load phụ nếu tải ở đây không được: am.quenhacuclac.com/PhapAm

Tựa Tập (YouTube) Video Âm thanh Word Pdf
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (giảng lần 2)

Huyền Nghĩa – Mở Đầu

(tập 1 đến 52)

001 new Xem+VB mp3 docx pdf
002 new Xem+VB mp3 docx pdf
003 new Xem+VB mp3 docx pdf

 

Tập Video Âm thanh Word Pdf