T5. Th6 30th, 2022

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – 2017

Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi dịch theo phẩm của Kinh Vô Lượng Thọ, nên quý vị hoan hỷ kéo xuống mà tải hoặc xem theo từng phẩm. (Trọn bộ này có 508 tập)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:
Nhấn vào đây để xem các tập khác do những dịch giả khác dịch:

Nhấn vào đây để chuyển đến trang phụ thứ hai tải đầy đủ tất cả:

Nếu có gì không tải được, quý vị hoan hỷ báo về email: [email protected] Chân thành cảm ơn ạ! Nam Mô A Mi Đà Phật

 

Tựa Tập(Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 2:

Đức Tuân Phổ Hiền

 

101 mp4 mp3 Doc pdf
102 mp4 mp3 docx pdf
103
104 mp4 mp3 Docx pdf
105
106 mp4 mp3 docx pdf
112 Xem+VB mp3 docx pdf

 

Tựa Tập(Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
173 mp4+VB mp3 docx pdf
Phẩm 6: Phát Đại
Thệ Nguyện
174 mp4+VB mp3 doc pdf
175 mp4 mp3 Doc pdf
176 mp4 mp3 docx pdf
177 mp4 mp3 docx pdf
178 mp4 mp3 doc pdf
179 mp4 mp3 docx pdf
180 mp4 mp3 docx pdf
181 mp4 mp3 doc pdf
182 mp4 VB mp3 docx pdf
183 mp4+chữ mp3 docx pdf
184 MP4+chữ mp3 docx pdf
185 mp4+VB mp3 docx pdf
186 Xem+VB mp3 docx pdf
187 Xem +VB mp3 docx pdf
188 Xem +VB mp3 docx pdf
189 xem + VB mp3 docx pdf
190 xem +VB mp3 docx pdf
191 xem +VB mp3 docx pdf
192 xem +VB mp3 docx pdf
193 xem +VB mp3 docx pdf
194 xem + VB mp3 docx pdf
195 xem+ VB mp3 docx pdf
196 xem+VB mp3 docx pdf
197 xem + VB mp3 docx pdf
198 xem+VB mp3 docx pdf
199 Xem+Văn bản mp3 docx pdf
200 Tập 200 mp3 docx pdf
201 Tập 201 mp3 doc pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 19:

Thọ Dụng Cụ Túc

 285 Xem+VB  mp3 docx  pdf 
 286 Xem+VB mp3 docx pdf
287 Xem+VB mp3 docx pdf

 

 

Tựa Tập (Youtube) Xem Video + Văn bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 24:

Tam Bối Vãng Sanh

(hiện up đến tập 324)

304 mp4 mp3 doc pdf
305 mp4 mp3 doc pdf
306 mp4 mp3 doc pdf
307 mp4 mp3 doc pdf
308 mp4 mp3 doc pdf
309 mp4 mp3 doc pdf
310 mp4 mp3 doc pdf
311 mp4 mp3 doc pdf
312 mp4 mp3 doc pdf
313 mp4 mp3 doc pdf
314 mp4 mp3 doc pdf
315 mp4 mp3 doc pdf
316 mp4 mp3 doc pdf
317 mp4 mp3 doc pdf
318 mp4 mp3 doc pdf
319 mp4 mp3 doc pdf
320 Xem + VB mp3 docx pdf
321 Xem+VB mp3 docx pdf
322 Xem+VB mp3 docx pdf
323 Xem+VB mp3 docx pdf
324 Xem+VB mp3 docx pdf
325 Xem+VB mp3 docx pdf
326  Xem+Văn bản mp3 docx pdf
327  Tập 327 mp3 docx pdf
328 Tập 328 mp3 docx pdf
329 Tập 329 mp3 docx pdf
330 Tập 330 mp3 docx pdf
331 Tập 331 mp3 docx pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 26:

Lễ Cúng Thính Pháp

338 xem+VB mp3 docx pdf
339 xem+VB mp3 docx pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 31: CHÂN THẬT CÔNG ĐỨC 371 xem + VB mp3 docx pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 32: Thọ Lạc Vô Cực 379 mp4 mp3 docx pdf
380 Xem+VB mp3 docx pdf
381 new xem+VB mp3 docx pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 33:

Khuyến dụ sách tấn

394 Xem+VB mp3 docx pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
PHẨM 38: LỄ PHẬT HIỆN QUANG 446 Xem+VB mp3 docx pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 43:
Phi Thị Tiểu Thừa(dịch xong phẩm)
479 mp4 mp3 docx pdf
480 mp4 mp3 docx pdf
481 mp4 mp3 doc pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 44: 482 Xem+VB mp3 docx pdf
Thọ Bồ Đề Ký

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
PHẨM 45: ĐỘC LƯU THỬ KINH 489 Xem+VB mp3 docx pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 46:
Cần Tu Kiên Trì
494 Xem+VB mp3 docx pdf