T6. Th7 1st, 2022

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – 2019 (lần 5)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:

Nhấn vào đây để chuyển sang trang download đầy đủ tất cả

Trang down load phụ nếu tải ở đây không được: am.quenhacuclac.com/PhapAm

Tựa Tập (YouTube) Video Âm thanh Word Pdf
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – 2019 (giảng lần 5) 001 (Thiện Quang đọc) mp4 mp3 doc pdf
001 (Duyên Ngộ đọc) mp4 mp3
002(Thiện Quang đọc) mp4 mp3 doc pdf
002(Duyên Ngộ đọc) mp4 mp3
003(Thiện Quang đọc) mp4 mp3 doc pdf
003(Duyên Ngộ đọc) mp4 mp3
004 mp4 mp3 doc pdf
005 mp4 mp3 doc pdf
006 mp4 mp3 doc pdf
007 mp4 mp3 doc pdf
008 mp4 mp3 doc pdf
009 mp4 mp3 doc pdf
Năm 2019 Tập Video Âm thanh Word Pdf
010 mp4 mp3 doc pdf
011 mp4 mp3 doc pdf
012 mp4 mp3 doc pdf
013 mp4 mp3 doc pdf
014 mp4 mp3 doc pdf