LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ – NIỆM PHẬT VÃNG SANH TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG? (Giảng lần thứ 2) – TẬP 1

  • Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
  • Giảng tại: Viện Hán Học Minh Luân Đường Malaysia
  • Thời gian: Ngày 16 tháng 02 năm 2018
  • Dịch giả: Thích Thiện Trang
  • Biên tập: Thích Thiện Luận
  • Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ