Bài giảng của Cô Lưu Tố Vân

Mời quý vị nhấn vào để xem hoặc tải bài giảng tương ứng

Kinh Vô Lượng Thọ giảng năm 2018

Tập Xem Video+ Văn bản YouTube Mp3 pdf word
1 VD+VB YouTube Mp3 pdf docx
2 Tập 2 + VB YouTube mp3 pdf docx
3 Tập 3 YouTube mp3 pdf docx
4 Tập 4 VB YouTube mp3 pdf doc
5 Tập 5 YouTube mp3 pdf doc
6 Tập 6 YouTube mp3 pdf doc
7 Tập 7 YouTube mp3 pdf doc