Bài giảng của Cô Lưu Tố Vân

Mời quý vị nhấn vào để xem hoặc tải bài giảng tương ứng

Kinh Vô Lượng Thọ giảng năm 2018

Tập Xem Video+ Văn bản YouTube Mp3 pdf word
1 VD+VB YouTube Mp3 pdf docx
2 Tập 2 + VB YouTube mp3 pdf docx
3 Tập 3 YouTube mp3 pdf docx
4 Tập 4 VB YouTube mp3 pdf doc
5 Tập 5 YouTube mp3 pdf doc
6 Tập 6 YouTube mp3 pdf doc
7 Tập 7 YouTube mp3 pdf doc
8 Tập 8  YouTube mp3 pdf docx
9 Tập 9 YouTube mp3 pdf docx
10 Tập 10 YouTube mp3 pdf docx
11 Tập 11 YouTube mp3 pdf docx
12 Tập 12 YouTube mp3 pdf doc
13 Tập 13 YouTube mp3 pdf doc
14 Tập 14 YouTube mp3 pdf docx
15 Tập 15 YouTube mp3 pdf docx