Nghe giảng kinh 10 năm chuyên 1 bộ kinh có thể khai ngộ -1 bộ kinh mà Pháp sư đã giảng nhiều lần thì nên nghe bộ mới nhất

“Nghe giảng kinh 10 năm chuyên 1 bộ kinh có thể khai ngộ -1 bộ kinh mà Pháp sư đã giảng nhiều lần thì nên nghe bộ mới nhất.”
Thực sự muốn học thì chúng ta phải nghe giảng kinh, chuyên nghe một bộ. Quý vị nghe Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ tôi giảng lần thứ 11, quý vị nghe lần nào? Nghe lần này là được, không cần nghe mấy lần giảng trước, nên nghe lần này. Càng giảng sau cùng nhất định tốt hơn trước, đây là đạo lý gì? Học Phật mỗi năm đều có tiến bộ, mỗi tháng đều có tiến bộ, hôm nay giảng chắc chắn tốt hơn hôm qua, quý vị phải hiểu đạo lý này. Tức nghe bộ sau cùng, bộ này nghe xong, nghe lại từ đầu, vẫn nghe bộ này. Nghe 10 năm như vậy, quý vị có thể không khai ngộ ư? Chắc chắn khai ngộ, vì sao? Nghe kinh vừa mới giảng là 1 cách chế phục phiền não. Nếu không chuyên tâm nghe, sẽ không nghe hiểu, dễ bỏ sót, nhất định phải chuyên tâm. Đây là một cách nhiếp tâm, tuyệt đại đa số người áp dụng đều có hiệu quả.
Nên khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, 49 năm giảng kinh dạy học, nếu như chúng ta chỉ cần đọc không cần nghe, đương nhiên loại căn tánh này cũng có, không phải không có. Họ có thể chuyên tâm để đọc tụng, cũng có thể đọc đến tam muội hiện tiền cũng có thể đại triệt đại ngộ, nhưng chỉ là tương đối ít. Cho nên đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đó không có thị hiện ra pháp môn chỉ đọc kinh không giảng kinh. Cũng không có mở niệm Phật đường, lãnh đạo mọi người tu Phật thất, không có. Trong kinh không có đề cập đến, cũng không có đem mọi người đi tham thiền, thời Đức Phật tại thế pháp môn duy nhất là dạy học, tu hành là việc của mỗi người, Đức Phật không quản, mỗi người tu mỗi pháp môn, quý vị muốn tu như thế nào cũng được. Trên mặt lí luận, phương hướng, phương pháp, nói với mọi người một nguyên tắc chung, dùng cách gì để tu đều được, vì thế có 84.000 pháp môn. Người học tập thường hay thay đổi, ngày nay dùng phương pháp này, ngày mai dùng phương pháp khác, xem phương pháp nào hiệu quả. Đã thử nghiệm nhiều lần sau đó mới chuyên tu 1 môn, ở thời đại ngày nay của chúng ta hay thời đại đó của đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không ngoại lệ. Nên từ lâu ngài đã thị hiện nhiều cách cho chúng ta tham khảo, làm gương cho chúng ta.
Trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Tập 452
HT Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Nhật Bản ( 13/06/2011)
Thông tin thêm hiện nay HT Tịnh Không giảng Kinh Vô Lượng Thọ đến lần thứ 14 và 15 song song 2 bộ đó là Tịnh Độ Khoa Chú 2014 và Lớp Học Tập Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng dịch sang tiếng Việt thì ít người dịch nên HT hiện giảng đến ngày hôm nay là tập 419 rồi mà dịch sang tiếng Việt mới đến tập 60 vì vậy bộ đầy đủ và mới nhất đối với người Việt Nam chúng ta là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 2010-2011 (600 tập-1200 giờ). Quý vị hãy cố gắng nghe. Nghe 2, 3 năm thì cảnh giới tu hành của quý vị sẽ khác ngay – đừng sợ quá dài, như tôi đang nghe là nghe lại lần thứ 3 của bộ này rồi và cũng tranh thủ nghe những bộ khác mới nhất được dịch ra (chỉ chuyên Kinh Vô Lượng Thọ thôi ).