T6. Th7 1st, 2022

Các Pháp Sư khác

Các Pháp sư – Đệ tử của Hòa thượng Thích Tịnh Không gồm:

  1. Pháp sư Định Hoằng
  2. Cư sĩ Lưu Tố Vân
  3. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm