T6. Th7 1st, 2022

Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu (10 giới Sa Di và 24 thiên oai nghi) – Pháp sư Định Hoẳng giảng (Phật tử Tuấn Anh đọc)

Quý vị Phật tử nên nghe bởi vì 5 giới đầu giống với 5 giới người tại gia, 9 giới giống với Bát quan trai giới của cư sĩ tại gia. Phần Oai nghi giúp hiểu cách ứng xử hoặc phương thức lễ Phật… khi đến chùa! 

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về: (Tuấn Anh đọc)

Tựa Tập Youtube Âm thanh Word PDF

Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu

Pháp sư Định Hoằng giảng

001 Youtube  mp3 doc pdf
002 Youtube  mp3 doc pdf
003 Youtube  mp3 doc pdf
004 Youtube  mp3 doc pdf
005 Youtube  mp3 doc pdf
006 Youtube  mp3 doc pdf
007 Youtube  mp3 doc pdf
008 Youtube  mp3 doc pdf
009 Youtube  mp3 doc pdf
010 Youtube  mp3 doc pdf
011 Youtube  mp3 doc pdf
012 Youtube  mp3 doc pdf
013 Youtube mp3 doc pdf
014 Youtube mp3 doc pdf

 

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về: (Quảng Duyên Ngộ đọc)

Tựa Tập Video Âm thanh Word PDF

Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu

Pháp sư Định Hoằng giảng

001 mp4 mp3 doc pdf
002 mp4 mp3 doc pdf
003 mp4 mp3 doc pdf
004 mp4 mp3 doc pdf
005 mp4 mp3 doc pdf
006 mp4 mp3 doc pdf
007 mp4 mp3 doc pdf
008 mp4 mp3 doc pdf
009 mp4 mp3 doc pdf
010 mp4 mp3 doc pdf
011 mp4 mp3 doc pdf
012 mp4 mp3 doc pdf
013 mp4 mp3 doc pdf
014 mp4 mp3 doc pdf

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.