Sử dụng quỹ ấn tống máy nghe pháp 2021

Thông báo sử dụng quỹ ấn tống máy nghe pháp năm 2021 như sau:

 năm 2021
Đợt 1 (15/10->02/02/2021) số lượng giá tiền
Máy lớn 259 115 29785
máy nhỏ 157 185 29045
thẻ nhớ 16G tốt 421 62 26102
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 84932
Số tiền năm ngoái còn 75240
Số tiền mới ủng hộ thêm 139276
Tổng 214516
Số còn lại để gửi tiếp 129584

 

Đợt 2 năm 2021 (5/02 + 05/03/2021) số lượng giá tiền
Máy lớn 196 115 22540
máy nhỏ 107 185 19795
thẻ nhớ 16G tốt 299 62 18538
Thẻ nhơ 8G thường 17 43 731
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 61604
Số tiền còn đợt trước 129584
Số tiền mới ủng hộ thêm 48521
Tổng 178105
Số còn lại để gửi tiếp 116501
(Một trăm mười sáu triệu năm trăm lẻ một ngàn đồng)

 

Ấn Tống Máy Nghe Pháp
Đợt 3 năm 2021 (5/04/2021) số lượng giá tiền
Máy lớn 91 115 10465
máy nhỏ 118 185 21830
thẻ nhớ 16G tốt 201 62 12462
Thẻ nhơ 8G thường 20 43 860
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 45617
Số tiền còn đợt trước 116501
Số tiền mới ủng hộ thêm 30900
Tổng 147401
Số còn lại để gửi tiếp 101784
(MỘT TRĂM LẺ MỘT TRIỆU BẢY TRĂM TÁM MƯƠI BỐN NGÀN đồng)