T4. Th8 10th, 2022

Sử dụng quỹ ấn tống máy nghe pháp 2021

Do bận rộn nên chúng tôi không cập nhật tiếp, mong quý vị theo dõi tại Facebook cá nhân: Nguyễn Văn Trang link https://www.facebook.com/nguyenvantrang2009 mục albulm ạ:

Thông báo sử dụng quỹ ấn tống máy nghe pháp năm 2021 như sau:

 năm 2021
Đợt 1 (15/10->02/02/2021) số lượng giá tiền
Máy lớn 259 115 29785
máy nhỏ 157 185 29045
thẻ nhớ 16G tốt 421 62 26102
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 84932
Số tiền năm ngoái còn 75240
Số tiền mới ủng hộ thêm 139276
Tổng 214516
Số còn lại để gửi tiếp 129584

 

Đợt 2 năm 2021 (5/02 + 05/03/2021) số lượng giá tiền
Máy lớn 196 115 22540
máy nhỏ 107 185 19795
thẻ nhớ 16G tốt 299 62 18538
Thẻ nhơ 8G thường 17 43 731
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 61604
Số tiền còn đợt trước 129584
Số tiền mới ủng hộ thêm 48521
Tổng 178105
Số còn lại để gửi tiếp 116501
(Một trăm mười sáu triệu năm trăm lẻ một ngàn đồng)

 

Ấn Tống Máy Nghe Pháp
Đợt 3 năm 2021 (5/04/2021) số lượng giá tiền
Máy lớn 91 115 10465
máy nhỏ 118 185 21830
thẻ nhớ 16G tốt 201 62 12462
Thẻ nhơ 8G thường 20 43 860
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 45617
Số tiền còn đợt trước 116501
Số tiền mới ủng hộ thêm 30900
Tổng 147401
Số còn lại để gửi tiếp 101784
(MỘT TRĂM LẺ MỘT TRIỆU BẢY TRĂM TÁM MƯƠI BỐN NGÀN đồng)

 

Ấn Tống Máy Nghe Pháp
Đợt 4 năm 2021 (6/05/2021) số lượng giá tiền
Máy lớn 48 115 5520
máy nhỏ 110 195 21450
thẻ nhớ 16G tốt 141 76 10716
Thẻ nhơ 8G thường 27 43 1161
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 38847
Số tiền còn đợt trước 101784
Số tiền mới ủng hộ thêm 37300
Tổng 139084
Số còn lại để gửi tiếp 100237
(MỘT TRĂM TRIỆU Hai TRĂM Ba MƯƠI BẢY NGÀN đồng)
Ấn Tống Máy Nghe Pháp
Đợt 5 năm 2021 (24/05/2021) số lượng giá tiền
Máy lớn 113 115 12995
máy nhỏ 126 195 24570
thẻ nhớ 16G tốt 224 76 17024
Thẻ nhớ 8G thường 29 43 1247
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 55836
Số tiền còn đợt trước 100237
Số tiền mới ủng hộ thêm 31060
Tổng 131297
Số còn lại để gửi tiếp 75461
(BẢY MƯƠI LĂM TRIỆU BỐN TRĂM SÁU MƯƠI MỐT NGÀN đồng)
Ấn Tống Máy Nghe Pháp
Đợt 6 năm 2021 (25+26/06/2021) số lượng giá tiền
Máy lớn 167 115 19205
máy nhỏ 165 195 32175
thẻ nhớ 16G tốt 362 76 27512
Thẻ nhớ 8G thường 15 43 645
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 79537
Số tiền còn đợt trước 75461
Số tiền mới ủng hộ thêm 54200
Tổng 129661
Số còn lại để gửi tiếp 50124
Còn Năm mươi triệu một trăm hai mươi bốn ngàn