Tập 2 – Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu – PS Định Hoằng giảng

SA DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU – TẬP 2

Tập này giảng về: “Cách nghe pháp, học tập Kinh Điển và khi vào chùa, lễ Phật cần chú ý làm sao cho đúng”

  • Nguyên bản: Ngẫu Ích Sa môn Trí Húc, y theo Luật Tạng biên tập.
  • Người giảng: Pháp Sư Định Hoằng.
  • Giảng tại: Chùa Viên Minh, Hương Cảng.
  • Thời gian: Ngày 16 tháng 8 năm 2012.
  • Việt dịch: Thích Thiện Trang.
  • Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ.