Bài Giảng Thầy Thích Thiện Trang

Tổng hợp liên kết các bài chia sẻ của thầy Thích Thiện Trang, xin nhấn vào dòng chữ để mở từ YouTube ạ:

*** Chia sẻ tu học Kinh Vô Lượng Thọ ****

Link down load (dự phòng) toàn bộ mp3 tại đây

Tập

Xem Video YouTube

Mp3

Tải toàn bộ tại đây

1
Phẩm 33: Khuyến Dụ Sách Tấn 19/10/2019
Tập 1
2
Phẩm 33: Khuyến Dụ Sách Tấn và Trả Lời Câu Hỏi chiều 19/10/2019
Tập 2
3 Phẩm 33: Khuyến Dụ Sách Tấn 20/10/2019 Tập 3
4
Phẩm 33: Khuyến Dụ Sách Tấn và Trả Lời Câu Hỏi chiều 20/10/2019
Tập 4
5 Phẩm 34: Tâm Đắc Khai Minh 21/10/2019 Tập 5
6 Phẩm 34 & 35: Kinh Vô Lượng Thọ 21/10/2019 Tập 6
7 Phẩm 35: Kinh Vô Lượng Thọ: Trược Thế Ác Khổ 22/10/2019 Tập 7
8 Phẩm 35: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 ngày 12/12/2019 MP3 tập 8
9 Phẩm 35: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 ngày 13/12/2019 MP3 tập 9
10 Phẩm 35: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5 ngày 14/12/2019 Mp3 tập 10
11 Phẩm 36: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 ngày 15/12/2019 mp3 tập 11
12 Phẩm 36: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 ngày 14/02/2020 mp3 tập 12
13 Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 ngày 15/02/2020 mp3 tập 13
14 Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 ngày 16/02/2020 mp3 tập 14
15 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1- ngày 24/4/2020 mp3
16 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2- ngày 26/4/2020 mp3
17 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3- ngày 2/5/2020 mp3 tập 17
18 Phẩm 39: Kinh Vô Lượng Thọ – ngày 16/5/2020 mp3 tập 18
19 Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 – ngày 23/5/2020 mp3 tập 19
20 Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – ngày 30/5/2020 mp3
21 Phẩm 41 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 – ngày 31/5/2020 mp3 tập 21
22 Phẩm 41 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – ngày 01/6/2020 mp3 tập 22
23 Phẩm 42 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 23
24 Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 24
25 Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 25
26 Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 26
27 Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 27
28 Phẩm 47 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 28
29 Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 29
30 Lời Tựa Và Đề Kinh Vô Lượng Thọ  mp3 tập 30
31 Phẩm 1 – Kinh Vô Lượng Thọ  mp3 tập 31
32 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 – ngày 14/8/2020
33 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – ngày 15/8/2020
34 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 3 – ngày 16/8/2020
35 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 4
36 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 5
37 Phẩm 3 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đại Giáo Duyên Khởi

  1. Chia Sẻ Tinh Hoa Kinh Địa Tạng và liên hệ với Kinh Vô Lượng Thọ- buổi 1 – Thích Thiện Trang 2019
  2. Chia sẻ Tinh Hoa Kinh Địa Tạng và liên hệ với Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – Thích Thiện Trang 2019
  3. Chút Chia sẻ tâm đắc học tập Kinh Vô Lượng Thọ – Thích Thiện Trang 2019
  4. 001 Trả Lời một số câu hỏi Phật Pháp – Thầy Thích Thiện Trang 2018
  5. Chút Chia Sẻ Trong Buỗi Lễ Vía Phật A Di Đà 17/11/Mậu Tuất (23/12/2018) – Thầy Thích Thiện Trang (Video quay hình chia sẻ bắt đầu từ 2 phút 45 giây)