Bài Giảng Thầy Thích Thiện Trang

Tổng hợp liên kết các bài chia sẻ của thầy Thích Thiện Trang, xin nhấn vào dòng chữ để mở từ YouTube ạ:

*** Chia sẻ tu học Kinh Vô Lượng Thọ ****

Link down load (dự phòng) toàn bộ mp3 tại đây

 

Tải toàn bộ mp3 tại đây (Upload nhanh nhất đầy đủ nhất- nhấn trực tiếp trên đây (khác nhấn ở dưới))
Tập Xem Video YouTube Mp3 Word Chép Giảng Ký
30 Lời Tựa Và Đề Kinh Vô Lượng Thọ  mp3 tập 30 Bài 30
31 Phẩm 1 – Kinh Vô Lượng Thọ  mp3 tập 31 Bài 31
32 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 – ngày 14/8/2020 mp3 tập 32 Bài 32
33 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – ngày 15/8/2020 mp3 tập 33 Bài 33
34 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 3 – ngày 16/8/2020 mp3 tập 34
35 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 4 mp3 bài 35 Bài 35
36 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 5 mp3 bài 36 Bài 36
37 Phẩm 3 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đại Giáo Duyên Khởi mp3 bài 37 Bài 37
38 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 1 mp3 bài 38 Bài 38
39 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 2 mp3 bài 39
40 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 3 mp3 bài 40 Bài 40
41 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 4 mp3 bài 41
42 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 5 mp3 bài 42 Bài 42
43 Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 1 mp3 bài 43
44 Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 2 mp3 bài 44 Bài 44
45 Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – Buổi 3 mp3 bài 45
46 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 1 mp3 bài 46 Bài 46
47 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 2 mp3 bài 47 Bài 47
48 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 3 mp3 bài 48 Bài 48
49 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 4 mp3 bài 49 Bài 49
50 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 5 mp3 bài 50 Bài 50
51 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 6 mp3 bài 51 Bài 51
52  Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 7 mp3 bài 52 Bài 52
53  Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 8 mp3 bài 53 Bài 53
54 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 9 mp3 bài 54 Bài 54
55 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 10 mp3 bài 55 Bài 55
56 Phẩm 7 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tất Thành Chánh Giác – buổi 1 mp3 bài 56
57 Phẩm 7 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tất Thành Chánh Giác – buổi 2 mp3 bài 57
58 Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 1 mp3 bài 58 Bài 58
59 Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 2 mp3 bài 59 Bài 59
60 Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 3 mp3 bài 60
61 Phẩm 9 – Kinh Vô Lượng Thọ – Viên Mãn Thành Tựu – buổi 1 mp3 bài 61
62 Phẩm 9 – Kinh Vô Lượng Thọ – Viên Mãn Thành Tựu – buổi 2 mp3 bài 62
63 Phẩm 10 – Kinh Vô Lượng Thọ – Giai Nguyện Tác Phật mp3 bài 63
64 Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 1 mp3 bài 64
65 Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 2 mp3 bài 65
66 Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 3 mp3 bài 66
67 Phẩm 12 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 1 mp3 bài 67
68 Phẩm 12 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 2 mp3 bài 68
69 Phẩm 13 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 1 mp3 bài 69
70 Phẩm 13 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 2 mp3 bài 70
71 Phẩm 14 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bảo Thụ Biến Quốc mp3 bài 71
72 Phẩm 15 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 1 mp3 bài 72
73  Phẩm 15 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 2 mp3 bài 73
74 Phẩm 16 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đường Xá Lâu Quán mp3 bài 74
75 Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 1 mp3 bài 75
76 Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 2 mp3 bài 76
77  Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 3 mp3 bài 77
78 Phẩm 18 – Kinh Vô Lượng Thọ – Siêu Thế Hy Hữu mp3 bài 78
79 Phẩm 19 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Dụng Cụ Túc mp3 bài 79
80 Phẩm 20 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đức Phong Hoa Vũ mp3 bài 80
81 Phẩm 21 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bảo Liên Phật Quang mp3 bài 81
82 Phẩm 22 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quyết Chứng Cực Quả mp3 bài 82
83 Phẩm 23 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quyết Chứng Cực Quả  mp3 bài 83 
84 Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 84
85 Phẩm 24- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 85
86 Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 86
87 Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 87
88 Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 88
89 Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 89
90 Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 90
91 Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 91
92 Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 92
93 Phẩm 27 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 bài 93
94 Phẩm 28 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 bài 94
95 Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 95
96 Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 96
97 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 97
98 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 98
99 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 99
100 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 100
1 Phẩm 33: Khuyến Dụ Sách Tấn 19/10/2019 Tập 1
2 Phẩm 33: Khuyến Dụ Sách Tấn và Trả Lời Câu Hỏi chiều 19/10/2019 Tập 2
3 Phẩm 33: Khuyến Dụ Sách Tấn 20/10/2019 Tập 3
4 Phẩm 33: Khuyến Dụ Sách Tấn và Trả Lời Câu Hỏi chiều 20/10/2019 Tập 4
5 Phẩm 34: Tâm Đắc Khai Minh 21/10/2019 Tập 5
6 Phẩm 34 & 35: Kinh Vô Lượng Thọ 21/10/2019 Tập 6
7 Phẩm 35: Kinh Vô Lượng Thọ: Trược Thế Ác Khổ 22/10/2019 Tập 7
8 Phẩm 35: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 ngày 12/12/2019 MP3 tập 8
9 Phẩm 35: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 ngày 13/12/2019 MP3 tập 9
10 Phẩm 35: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5 ngày 14/12/2019 Mp3 tập 10
11 Phẩm 36: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 ngày 15/12/2019 mp3 tập 11
12 Phẩm 36: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 ngày 14/02/2020 mp3 tập 12
13 Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 ngày 15/02/2020 mp3 tập 13
14 Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 ngày 16/02/2020 mp3 tập 14
15 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1- ngày 24/4/2020 mp3
16 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2- ngày 26/4/2020 mp3
17 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3- ngày 2/5/2020 mp3 tập 17
18 Phẩm 39: Kinh Vô Lượng Thọ – ngày 16/5/2020 mp3 tập 18
19 Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 – ngày 23/5/2020 mp3 tập 19
20 Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – ngày 30/5/2020 mp3
21 Phẩm 41 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 – ngày 31/5/2020 mp3 tập 21
22 Phẩm 41 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – ngày 01/6/2020 mp3 tập 22
23 Phẩm 42 – Kinh Vô Lượng Thọ  mp3 tập 23
24 Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 24
25 Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 25
26 Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 26
27 Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 27
28 Phẩm 47 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 28
29 Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 29

 

  1. Chia Sẻ Tinh Hoa Kinh Địa Tạng và liên hệ với Kinh Vô Lượng Thọ- buổi 1 – Thích Thiện Trang 2019
  2. Chia sẻ Tinh Hoa Kinh Địa Tạng và liên hệ với Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – Thích Thiện Trang 2019
  3. Chút Chia sẻ tâm đắc học tập Kinh Vô Lượng Thọ – Thích Thiện Trang 2019
  4. 001 Trả Lời một số câu hỏi Phật Pháp – Thầy Thích Thiện Trang 2018
  5. Chút Chia Sẻ Trong Buỗi Lễ Vía Phật A Di Đà 17/11/Mậu Tuất (23/12/2018) – Thầy Thích Thiện Trang (Video quay hình chia sẻ bắt đầu từ 2 phút 45 giây)

Quý vị có thể nghe mp3 trực tiếp tại link này: