Tiền ủng hộ ấn tống máy nghe pháp

Nam Mô A Mi Đà Phật
Đây là trang công khai tiền ủng hộ ấn tống máy nghe pháp
(Cập nhật 22/12/2020)
 Thống kê tiền ủng hộ
lần 1 Dieu Am Quang Hoang: 5 triệu 5000
Hang Le: 10 triệu 10000
Huyen Nguyen: 15 triệu 15000
Thoa Phạm: 4 triệu 4000
Thường Bất Khinh: 200k 200
Không Biết ai:  1 triệu 1000
Thầy Thiện Trí: 500 EUR 13000
Yan Vũ : 2 triệu 2000
Kim Hồng: 500k 500
Nguyễn Thị Thảo: 500k 500
Bella Nguyen 500k 500
Nguyễn Mến 500 USD 11500
Tổng 63200
lần 2 Nguyễn Phương Loan 500k 500
Dương Ba Ngoat 1 triệu 1000
Thường Bất Khinh: 200k 200
Tây Phương Đường Về: 1 triệu 1000
Lê Phương: 5 triệu 5000
Trần Minh Trang: 3 Triệu 3000
Bella Nguyen 300k 300
Tổng 11000 74200
Quảng Linh 1 triệu 1000
lần 3 Lê An Tư: 500k 500
HNAMN..:7 triệu 681 k 7681
Thầy Minh Chỉ 1 triệu 1000
Pham Thi Hoang Anh 200k 200
Gia đình Tạ Thùy Linh: 1 triệu 1000
Huyen Nguyen 10 triệu 10000
tổng 21381 95581
Lần 4 không biết ai gửi 1 triệu 1000
tổng 1000 96581
lần 5 HN(ẩn tên) 1300
Vạn Phi 500
An Bình 500
Không biết ai gửi 300
tổng 2600 99181
Lần 6 Phạm Thị Hoang anh 300
Cô Hồng (Mẹ QH) 40000
Không biết ai gửi 400
Bella Nguyen 500
Bạn Doan + Hiệu TNK26 1000
cô: Vân Hương + Kiều Thanh 20000
Mit Thanh 2000
Cô Thu (Úc) 1500
Nhung Luxy 3000
Cô H Thủy 500
C phan anh phu… 1000
Trần Đức Hậu 400
Tổng 70600 169781
lần 7 08/06/2020 Thi Hang To (Namo Amitabha) 4580 (200 USD)
06/09/2020 Bạn cô Huyền bên Úc 1500
06/10/2020 cô: Vân Hương + Kiều Thanh 20000
16/6/2020 GD Nguyen Van Cuong 15000
17/6/2020 Van Chung Bui 19500
17/6/2020 ??? 500
26/6/2020 Le Pham 5236
07/01/2020 Đoàn Thị Hường 1000
07/06/2020 Đinh Thu Hang 500
07/06/2020 Tạ Thùy Linh 1500
07/12/2020 ???? 500
13/7/2020 To Thi Thuy 800
tổng 70616 240397
Tổng trước giờ
Lần 8
16/7/2020 cô Thu bạn cô Huyền bên Úc 2000
08/01/2020 Hang NamoAmitabha Nguyen 4600
08/09/2020 ????? 200
25/8/2020 Phạm Thị Hoang anh 200
25/8/2020 Pt Ẩn Danh 100
26/8/2020 Mẹ chú Điền Dũng Vương 1000
tổng 8100 248497
Tổng trước giờ
Lần 9
10/09/2020 Phạm Thị Hoang anh 250
21/09/2020 xin Ẩn tên 2000
24/09/2020 Pt Ha Noi 200
25/09/2020 từ Hoa Sa La (3 triệu chia 2 mục) 1500
01/10/2020 ???????? 500
Chú Diệu Âm Liên Hoàng 2000
14/10/2020 xin Ẩn tên Ba la mật 1000
29/10/2020 PHUNG THUY DAN 1000
29/10/2020 GĐ DA DN 5000
29/10/2020 Anh Năm 1000
30/10/2020 ???? 1000
01/11/2020 thầy Minh Chỉ 2000
03/11/2020 ??????? 400
04/11/2020 GĐ DA DN + CC 54000
06/11/2020 Diệu Âm 2000
13/11/2020 Cô Huyền 10000
14/11/2020 Cô Le Pham 3000
16/11/2020 Cụ Bồ Xuân Sắc (chia 2x 2 tr) 2000
tổng 88850 tổng ủng hộ trước giờ
337347
số dùng:
264400
Còn lại
72947

 

Lần 10
20/11/2020 Chi Kieu Huynh (200 USD) 4638
23/11/2020 Cô Chân Như 2000
26/11/2020 Nguyen Thi Xuan Thu 500
30/11/2020 linhlinhlinh hoanghoanghoang 10000
30/11/2020 GĐ DA DN + TC 30000
02/12/2020 Pham Thi Thoa 2500
07/12/2020 Phật tử giấu tên 500
07/12/2020 Phật tử Chơn Minh 500
12/12/2020 Cô Thu, cô Hằng, cô Mây ở Úc 8000
14/12/2020 Bạn cô Hồng Nỡ HK Hồi Hướng cha 10000
16/12/2020 Phat tu Chuc Nghiem ben Uc_an tong may nghe phap 3400
18/12/2020 AN TONG MAY NGHE PHAP 500
20/12/2020 Thầy Trung Thạnh 2000
74538 tổng ủng hộ trước giờ
411885
số dùng:
336645
Còn lại
75240