T4. Th8 10th, 2022

Ủng hộ Ấn tống máy nghe pháp năm 2021

Do bận rộn nên chúng tôi không cập nhật tiếp, mong quý vị theo dõi tại Facebook cá nhân: Nguyễn Văn Trang link https://www.facebook.com/nguyenvantrang2009 mục albulm ạ:

Danh sách ủng hộ ấn tống máy nghe pháp năm 2021 như sau:

Còn lại đợt trước
Lần 11 75240
23/12/2020 Con Hue Duyen cung duong dai nghe Phap 2000
24/12/2020 Diệu Khánh 3000
24/12/2020 Phan thi thuc pd Dieu Hanh cung duong 500
25/12/2020 at may nghe phap + pt Dieu Minh 998
25/12/2020 PHUNG THUY DAN (Hồ Lâm) 1000
25/12/2020 Hung Nguyen at may nghe Pháp 1000
26/12/2020 at may nghe phap pt dieutrangdiem 2000
26/12/2020 Cô Huyền 15000
31/12/2020 xin ẩn danh 3000
01/01/2021 Nguyễn Thủy 500
04/01/2021 VND-TGTT-PHUNG THUY DAN 500
07/01/2021 BANH LE BAO AN NH. CUNG DUONG PHAP 1200
09/01/2021 Minh Khoa dong gop an tong may nghe phap 200
11/01/2021 Hang Van gui Trang (cô LVL) 17520
11/01/2021 PHUONG NAM dong gop an tong may nghe phap 100
13/01/2021 Cô Hương Ireland 45000
13/01/2021 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN…. 500
13/01/2021 TRAN ANH MONG LOC. A DI DA PHAT CO … 300
13/01/2021 An tong may nghe phap 1000
14/01/2021 PHAM THI HOANG ANh. CUNG DUONG AN… 550
14/01/2021 gia dinh con Thuong Tran 10000
14/01/2021 Dieu Hoa may nghe phap 1000
14/01/2021 AN TONG MAY NGHE PHAP 300
15/01/2021 Than Hanh may nghe phap 4600
15/01/2021 ??? 5308 ??
19/01/2021 chuyen tien 300
19/01/2021 BUI TRUNG HIEU. Remark may nghe phap 500
19/01/2021 con xin cung duong de thay in kinh hoac the dai 2000
20/01/2021 con xin an tong may nghe phap a 200
24/01/2021 may nghe Phap 3000
25/01/2021 con kinh hun phuoc an tong in kinh, may niem Phat h… 500
27/01/2021 An tong may nghe phap 700
28/01/2021 Balamat cung kinh an tong kinh Voluongtho va may nghe phap… 5000 chia đôi từ 10 tr cho 2 quỹ
31/01/2021 Con Hue Duyen cung duong in kinh dai nghe Phap thay ong noi 10000
Tổng 139276

 

Đợt 2/2021 Ủng Hộ ấn tống máy nghe Pháp từ tháng 2/2021
03/02/2021 ẩn danh 500
04/02/2021 At may nghe phap – Diem Am Lien Tam – Adidaphat 1000
04/02/2021 At may nghe phap A Mi Da Phat 2000
06/02/2021 chuyen tien 300
08/02/2021 An tong may nghe phap 100 AGRI
09/02/2021 ??????? 2521
11/02/2021 Con co chut tinh tai xin gui vào quy chung tuy thay su dung 1000
12/02/2021 An Tong May Nghe Phap A Mi Da Phat 200 AGRI
13/02/2021 An tong may nghe phap, kinh sach 300
16/02/2021 Sala ck an tong may nghe phap dum nhom Balamat 20000
17/02/2021 Thanh kinh cung duong Adidaphat To Thi Thuy 1200
17/02/2021 Balamat cung kinh nho thay An tong may nghe phap 2000
18/02/2021 con xin cung duong may nghe phap 2000
19/02/2021 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN … 700
23/02/2021 May nghe phap 300
24/02/2021 TRUONG THI  HONG THUY …2000 chia 4 muc 500
27/02/2021 Con Phuong Tran gui cung duong nho thay in kinh dai pháp 200
02/03/2021 NGUYEN THI HUONG CTIEN AN TONG MAY NGHE PHAP .. 2200 AGRI
03/03/2021 Phat tu Dieu Ca cung duong may nghe phap 10000
05/03/2021 Pham Thi Hoi tuc ha NT-remark Cung Duong(6,5 tr chia 4 mục) 1500
tổng 48521
(Bốn mươi tám triệu năm trăm hai mươi mốt nghìn đồng)

 

Ủng hộ ấn tống máy nghe Pháp từ tháng 6/3/2021
06/03/2021 cung duong an tong may nghe phap 300
07/03/2021 TRAN PHU QUI chuyen tien an tong may nghe phap 200
08/03/2021 AN TONG MAY NGHE PHAP 500
08/03/2021 Con Nhat Lam Nhat Linh cung duong dai nghe phap 1000
10/03/2021 An Tong May Nghe Phap 200 AGRI
12/03/2021 con xin cung duong may nghe phap 2200
28/03/2021 Con ThienLam gui thay in kinh sach, the nho,. A Di Da Phat 500
29/03/2021 ung ho an tong 1000
29/03/2021 gia đình Chị DƯƠNG THỊ Vị 14000
Thầy Thiện Trí ủng hộ 6 mua thẻ nhớ (2 lần) 6000
05/04/2021 Pt Dalat cung duong may nghe pháp 5000
Tổng 30900
Ba mươi triệu chín trăm ngàn đồng

 

Ủng hộ ấn tống máy nghe Pháp từ tháng 6/4/2021 đến ngày 7/5/2021
06/04/2021 cung duong an tong may nghe phap 300
06/04/2021 Chuyen tien 300
08/04/2021 Pham Thi Hoang Anh an tong dai 100
10/04/2021 ……………. 4000
11/04/2021 Phung Thuy Dan… 800
14/04/2021 Pham Thi Phuong CT 2700
14/04/2021 Cô Thược 3600
19/04/2021 hung phuoc an tong may nghe phap 200 AGRi
20/04/2021 Tran Thi Tuyet Chuyen Khoan 2700
20/04/2021 Bui thuy Han cung duong Tam Bao 500
20/04/2021 At may nghe phap pt dieu trang diem 2000
22/04/2021 Vo Thi Oanh cung duong an tong may nghe phap 500
25/04/2021 Bui Dung o My …..(chia 4 tr ân tong kinh + 6 tr ấn tống máy nghe pháp) 6000
26/04/2021 Nam Mo A Di Da Phat 500
26/04/2021 Chuyen tien 500
27/04/2021 To Thi Hang … 200 USD chia với Phóng sanh 1 tr 543 3000
27/04/2021 Pham Thi Hoang Anh an tong dai 100
29/04/2021 ??? 2700
30/04/2021 AT may nghe phap; Dieu Am Lien Tam; A Di Da Phat 1000
04/05/2021 Con Phuong Tran gui cung duong nho Thay in kinh dai phap 200
04/05/2021 con xin cung duong may nghe phap 2000
06/05/2021 Pham Thi Hoang Anh an tong dai 100
05/05/2021 Cô Diệu Cơ + Diệu Hà (Thược) Bảo Lộc 2000
07/05/2121 CAO THANH TU Cung duong dai Phap 1000
07/05/2021 AT MAY NGHE PHAP ADIDAPHAT 500
Tổng 37300
Ba mươi bảy triệu ba trăm ngàn đồng
Ủng hộ ấn tống máy nghe Pháp từ tháng 8/5/2021 đến ngày 24/5/2021
10/05/2021 Thầy Thiện Trí ủng hộ mua thẻ nhớ 3500
10/05/2021 Hun phuoc in kinh Phat, may nghe phap 200
11/05/2021 SCTT 5000
12/05/2021 TRINH THI KIM LIEN (NGUYEN ANH) CT UNG HO MAY NGHE PHAP 1000
13/05/2021 AN TONG MAY NGHE PHAP 500
18/05/2021 Cô Van Doan 1000 ĐL úc 17860
19/05/2021 Cô Thược 1000
21/05/2021 Con Thien Lam ung ho tinh tai mua may nghe phap, in kinh 500
23/05/2021 NGUYEN THI THANH 1000
24/05/2021 PHAM THI HOANG ANH AN TONG DAI 500
Tổng 31060
Ba mươi mốt triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng
Ủng hộ ấn tống máy nghe Pháp từ tháng 24/5/2021 đến ngày 26/5/2021
24/05/2021 Doan an tong may nghe phap… tu Ho Minh Tanh 3513
25/05/2021 NGUYEN QUY DUONG AT may nghe phap 20000
26/05/2021 A MI DA PHAT MAY NGHE PHAP (NGUYEN THI MONG THUY) 500
29/05/2021 Thu Thuy Loc Thanh gui cong qua 1000
31/05/2021 Phat tu Huyen Do (gui 500€: 300 an tong may + 200 in kinh sach) 8250
31/05/2021 An tong may nghe phap 200 AGRIBANK
01/06/2021 Bo: TA TTHI NGOC HA. Remark: Gia dinh phat tu Quang Hai va gia dinh Dang van Hoang cung duong phap 16000
03/06/2021 Amidaphat. Phat tu xin cung duong an tong Kinh VLT va may nghe phap (2 tr chia 2) 1000
04/06/2021 Ba la mat kinh nho thay cung duong may nghe phap con tri an thay 1000
07/06/2021 Bo: PHAM THI HOANG ANH. REMARK: An Tong the dai 100
08/06/2021 Gop Quy An Tong may nghe phap A Di Da Phat 700
09/06/2021 Minh Khoa ung ho tinh tai mua may nghe phap 200
09/06/2021 Con cung duong may nghe phap a 1000
10/06/2021 Em Thu Trang chuyen tien dong gop cho thay mua may nghe phap a 500
10/06/2021 Con cung duong an tong may nghe phap 500 AGRIBANK
14/06/2021 Mit thanh cung duong in kinh và tuy y thầy su dung vao viec hoang phap 3000 (+2 tr in kinh +2 tr khac)
15/06/2021 Linh An tong may nghe phap 20000
15/06/2021 Bo: PHAM THI HOANG ANH. REMARK: An Tong the dai 100
17/06/2021 BUI THI HAN CUNG DUONG TAM BAO 500
17/06/2021 Dung Bui 4000
21/06/2021 Gia Đình DAQH + Vo Thi Hong Pd Quang Dung 10000
23/06/2021 Bo: PHAM THI HOANG ANH. REMARK: An Tong the dai 100
24/06/2021 NTH AN TONG MAY NGHE PHAP 500
24/06/2021 Bùi Thị Lộc (chuyển 20 tr: 15 tr ủng hộ ấn tống máy+ 5 tr quỹ phiên dịch) 15000
Tổng 54200
Năm mươi bốn triệu hai trăm ngàn