Ủng hộ Ấn tống máy nghe pháp năm 2021

Danh sách ủng hộ ấn tống máy nghe pháp năm 2021 như sau:

Còn lại đợt trước
Lần 11 75240
23/12/2020 Con Hue Duyen cung duong dai nghe Phap 2000
24/12/2020 Diệu Khánh 3000
24/12/2020 Phan thi thuc pd Dieu Hanh cung duong 500
25/12/2020 at may nghe phap + pt Dieu Minh 998
25/12/2020 PHUNG THUY DAN (Hồ Lâm) 1000
25/12/2020 Hung Nguyen at may nghe Pháp 1000
26/12/2020 at may nghe phap pt dieutrangdiem 2000
26/12/2020 Cô Huyền 15000
31/12/2020 xin ẩn danh 3000
01/01/2021 Nguyễn Thủy 500
04/01/2021 VND-TGTT-PHUNG THUY DAN 500
07/01/2021 BANH LE BAO AN NH. CUNG DUONG PHAP 1200
09/01/2021 Minh Khoa dong gop an tong may nghe phap 200
11/01/2021 Hang Van gui Trang (cô LVL) 17520
11/01/2021 PHUONG NAM dong gop an tong may nghe phap 100
13/01/2021 Cô Hương Ireland 45000
13/01/2021 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN…. 500
13/01/2021 TRAN ANH MONG LOC. A DI DA PHAT CO … 300
13/01/2021 An tong may nghe phap 1000
14/01/2021 PHAM THI HOANG ANh. CUNG DUONG AN… 550
14/01/2021 gia dinh con Thuong Tran 10000
14/01/2021 Dieu Hoa may nghe phap 1000
14/01/2021 AN TONG MAY NGHE PHAP 300
15/01/2021 Than Hanh may nghe phap 4600
15/01/2021 ??? 5308 ??
19/01/2021 chuyen tien 300
19/01/2021 BUI TRUNG HIEU. Remark may nghe phap 500
19/01/2021 con xin cung duong de thay in kinh hoac the dai 2000
20/01/2021 con xin an tong may nghe phap a 200
24/01/2021 may nghe Phap 3000
25/01/2021 con kinh hun phuoc an tong in kinh, may niem Phat h… 500
27/01/2021 An tong may nghe phap 700
28/01/2021 Balamat cung kinh an tong kinh Voluongtho va may nghe phap… 5000 chia đôi từ 10 tr cho 2 quỹ
31/01/2021 Con Hue Duyen cung duong in kinh dai nghe Phap thay ong noi 10000
Tổng 139276

 

Đợt 2/2021 Ủng Hộ ấn tống máy nghe Pháp từ tháng 2/2021
03/02/2021 ẩn danh 500
04/02/2021 At may nghe phap – Diem Am Lien Tam – Adidaphat 1000
04/02/2021 At may nghe phap A Mi Da Phat 2000
06/02/2021 chuyen tien 300
08/02/2021 An tong may nghe phap 100 AGRI
09/02/2021 ??????? 2521
11/02/2021 Con co chut tinh tai xin gui vào quy chung tuy thay su dung 1000
12/02/2021 An Tong May Nghe Phap A Mi Da Phat 200 AGRI
13/02/2021 An tong may nghe phap, kinh sach 300
16/02/2021 Sala ck an tong may nghe phap dum nhom Balamat 20000
17/02/2021 Thanh kinh cung duong Adidaphat To Thi Thuy 1200
17/02/2021 Balamat cung kinh nho thay An tong may nghe phap 2000
18/02/2021 con xin cung duong may nghe phap 2000
19/02/2021 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN … 700
23/02/2021 May nghe phap 300
24/02/2021 TRUONG THI  HONG THUY …2000 chia 4 muc 500
27/02/2021 Con Phuong Tran gui cung duong nho thay in kinh dai pháp 200
02/03/2021 NGUYEN THI HUONG CTIEN AN TONG MAY NGHE PHAP .. 2200 AGRI
03/03/2021 Phat tu Dieu Ca cung duong may nghe phap 10000
05/03/2021 Pham Thi Hoi tuc ha NT-remark Cung Duong(6,5 tr chia 4 mục) 1500
tổng 48521
(Bốn mươi tám triệu năm trăm hai mươi mốt nghìn đồng)

 

Ủng hộ ấn tống máy nghe Pháp từ tháng 6/3/2021
06/03/2021 cung duong an tong may nghe phap 300
07/03/2021 TRAN PHU QUI chuyen tien an tong may nghe phap 200
08/03/2021 AN TONG MAY NGHE PHAP 500
08/03/2021 Con Nhat Lam Nhat Linh cung duong dai nghe phap 1000
10/03/2021 An Tong May Nghe Phap 200 AGRI
12/03/2021 con xin cung duong may nghe phap 2200
28/03/2021 Con ThienLam gui thay in kinh sach, the nho,. A Di Da Phat 500
29/03/2021 ung ho an tong 1000
29/03/2021 gia đình Chị DƯƠNG THỊ Vị 14000
Thầy Thiện Trí ủng hộ 6 mua thẻ nhớ (2 lần) 6000
05/04/2021 Pt Dalat cung duong may nghe pháp 5000
Tổng 30900
Ba mươi triệu chín trăm ngàn đồng