T6. Th7 1st, 2022

Duyên Khởi

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

Phật pháp vốn là pháp pháp bình đẳng, hoàn toàn không có cao thấp. Tu tập bất kỳ pháp môn Phật pháp nào, cũng có công đức và cũng có thể thành Phật. Phật pháp vốn không có phân biệt Tiểu thừa và Đại thừa. Đức Phật dạy vô lượng pháp môn, chẳng qua là tùy bệnh mà cho thuốc. Vì chúng sinh nghiệp lực không giống nhau, tâm lượng lại có lớn có nhỏ, Đức Phật phương tiện dẫn đạo chúng sinh nên nói Tiểu thừa và Đại thừa. Tất cả các pháp, vốn là không hai, không khác, đồng về một thật tướng.

Hiểu được điều này, “Đạo tràng Cực Lạc” chúng con thành lập trang web “quenhacuclac.com” với mong muốn tạo nên cảnh giới Phật trong Tâm người truy cập, qua việc giới thiệu những bài pháp xuyên sâu bản thể, là tấm gương đa chiều nhằm đưa hành giả quán chiếu nội tâm, quay về tự tánh thanh tịnh vốn là niết bàn tịch tĩnh.

Với mục đích xiển dương pháp môn phù hợp với căn cơ của thời đại là pháp môn Tịnh Độ, như Kinh Đại Tập nói “Mạt pháp ức ức nhân tu hành, hãn nhất đắc đạo, duy y niệm Phật, đắc độ sanh tử” (Trong đời Mạt Pháp, ức ức người tu hành, hiếm một ai đắc đạo, chỉ có nương vào pháp niệm Phật là thoát khỏi sanh tử)”, nhằm phá tan sự hoài nghi của con người về Đức Phật A Mi Đà và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, “quenhacuclac.com” mong rằng hành giả Tịnh Độ không bị lạc trong biển pháp mênh mông, cũng như giúp hành giả thấy được những điểm y cứ làm tin, từ những lời dạy của Chư Phật, Chư Bồ Tát và các bậc Tổ Sư, Hiền Thánh về Pháp môn Tịnh Độ. Hầu có thể giúp cho hành giả kiên định, trí bát nhã hiện tiền, đủ niềm tin để hành trì tinh tấn vào pháp niệm Phật nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cũng nói: “ Pháp môn Tịnh Độ thâu nhiếp các tông Thiền, Luật, Mật, Giáo”. Vì vậy cho nên, hễ hành giả càng thâm nhập kinh tạng chừng nào thì lại càng tán dương pháp môn Tịnh Độ chừng ấy.

Nơi đây, “quenhacuclac.com” là nơi tập trung và chia sẻ Pháp âm, Video giảng Pháp, Kinh sách, Hình ảnh, các nguồn tài liệu, Pháp bảo, giới thiệu tấm gương tu hành … của chư vị Tổ sư Tịnh Độ Tông, chư vị tiền bối trong và ngoài nước liên quan đến pháp môn Tịnh Độ, mà trong đó chúng con nương chính vào tông chỉ của vị đại thiện tri thức cận đại nhất là Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không.

Sau cùng, nếu công việc Phật sự này có phần công đức nào, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà, phổ nguyện cho pháp giới chúng sanh, phước huệ tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, hết báo thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc.
Nam mô A Mi Đà Phật.